La rehabilitació de Pau Alcover 16-38 ja ha finalitzat. Es tracta d'una obra de 2 façanes a 4 vents on s’ha dut a terme el canvi de la pedra artificial original per un aplacat de la casa Frontek. Es tracta d'un sistema constructiu adaptat a l’obra que converteix el conjunt d'edificis en façanes ventilades. 

El sistema integral de façana ventilada representa un important estalvi energètic pels edificis. El recobriment ceràmic produeix una cambra d'aire amb característiques intermèdies entre l'atmosfera i l'interior de l'edifici. Aquest efecte, unit a un aïllament termoacústic continuat, millora el confort i redueix el cost de climatització.

Els treballs que s'han realitzat han combinat bastides amb ponts penjants i han consistit en el següent:

  • Substitució de tota la pedra artificial dels balcons, jardineres i del ràfec inclinat de coronament per peces ceràmiques tipus Frontek.
  • Enderroc de tota la superfície pedra artificial de pell de balcons i ràfecs perimetrals de coronament.
  • Regularització del suport per obtenir la planimetria perfecta per la posterior col·locació del nou aplacat ceràmic.
  • Col·locació de perfil d’acer inoxidable de suport del aplacat ceràmic.
  • Col·locació del aplacat ceràmic tipus Frontek, combinant la fixació mecànica, ancoratges inox, amb la fixació química, ciment cola flexible.
  • Segellat de juntes entre peces amb massilla de poliuretà.
  • Col·locació de cubremurs de GRC a baranes de balcons i ràfecs inclinats.
  • Restauració i cegat de jardineres de façana.
  • Impermeabilització parcial del terrat comunitari amb poliuretà, sistema Mariseal.
  • Adequació i impermeabilització del jardí perimetral dels edificis.

 

Paraules clau

Serveis associats