Al districte de Ciutat Vella, s'ha dut a terme un procés de restauració de les dues façanes i la cúpula que corona la darrera planta de l'edifici de Via Laietana 45. Es tracta de la Casa Artur Suqué, construïda l'any 1927 per l'arquitecte Adolf Florensa i Ferrer, i propietat d'Artur Suqué, important empresari tèxtil de l'època.
 
D'estil eclèctic i caire monumentalista, l'edifici està articulat en relació al xamfrà circular que s'eleva per damunt de les façanes amb un mirador cobert amb cúpula. Va ser construït en un llenguatge compositiu i formal molt semblant al de l'edifici veí, la Casa Heribert Salas, aixecada pocs anys abans i amb la façana de la qual forma una imatge unitària.
 
Els treballs realitzats per l'equip tècnic de TRAC han permès recupera l'esplendor d'aquest edifici patrimonial tant destacat de la Via Laietana. El detall de les intervencions realitzades a les façanes i a la cúpula de l'edifici ha estat el següent: 
 
 
FAÇANES
 
 • Sanejament del material existent en el paviment de les lloses de balcons, reparacions puntuals i aplicació d’impermeabilització i regularització amb sistema de morter continu.
 • En les balustrades de balcons, s’han reparat les esquerdes existents en els pilars i passamans de pedra artificial amb morter de calç i acabat amb veladures.
 • Sanejament de les baranes de forja de balcons i aplicació de revestiment  amb esmalt antioxidant tipus oxiron.
 • En la cornisa de coronament, s’ha sanejat la superfície horitzontal, reparacions puntuals amb morter de calç i aplicació d’impermeabilització i regularització amb sistema de morter continu. 
 • En l’aplacat de pedra de planta baixa, s’ha realitzat una neteja de tota la superfície de marbre i aplicació de vernís d’acabat.
 
CÚPULA
 
 • Decapat de pintures de tota la superfície de pedra artificial.
 • Tractament d’òxid del perfil metàl·lic perimetral i reforç puntual en la zona amb pèrdua de secció amb platina metàl·lica.
 • Reparació i reconstrucció d’elements decoratius de pedra artificial amb morters de calç.
 • Rejuntat d’elements de pedra artificial amb morters de calç.
 • Impermeabilització dels casquets amb sistema de morter continu.
 • Col·locació de remats de xapa de zenc en cornises.
 • Texturització d’elements decoratius de pedra amb jabelga de calç.
 • Reparacions i revestiment amb esmalt de les finestres de fusta.
 • Aplicació de veladures al silicat en els elements de pedra artificial.
 
 
 
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats