El repte de la col·locació de la bastida

Per a l'execució de la rehabilitació d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya, edifici emblemàtic de la ciutat de Barcelona, ​​un dels reptes i objectius principals de TRAC ha estat generar la menor afectació possible al funcionament del centre comercial.
 
Per a això s’ha instal·lat un sistema de bastida, que no redueix l'amplitud de la porta d'entrada al centre comercial a la cantonada Plaça Catalunya amb Carrer Fontanella i que, en tots els trams possibles (trams rectes de façana), contempla una bastida suspesa des de coberta, sense fitació en vorera, minimitzant d'aquesta manera l'afectació tant a la circulació de transeünts com a la visibilitat dels aparadors de planta baixa. En els trams rectes on s'instal·larà la bastida suspesa, es liberalitza de bastida tota la superfície de façana que no és objecte d'intervenció.
 
En els trams corbs de façana on és inevitable muntar un estintolament en planta baixa, les potes de fitació de la bastida es col·loquen a costat i costat de la marquesina perimetral, creant-se d'aquesta manera un ampli passadís de circulació de transeünts en la zona corba de l'entrada al centre. Les estructures de bastida més pròximes a l'accés es protegiran degudament amb DM, intentant minimitzar també l'impacte estètic de la fitació en planta baixa i l'afectació d'aquest a la clientela del centre comercial.

 

Fases consecutives de l’obra

L’obra s’executa en 3 fases consecutives.
 
La 1a fase d’obra es munta la bastida sobre la façana corba retranquejada de la terrassa de planta 5ª, la bastida suspesa a Carrer Fontanella i 3 mòduls de bastida des de el carrer fins a la coberta superior.

La 2a fase d'obra consisteix en l'execució dels treballs en tram corb de façana de cantonada.

Finalment, en la 3a fase d'obra, es rehabilitaran els ràfecs de tram recte de façana de Plaça Catalunya i per a l'execució d'aquests treballs es preveu una part de bastida suspesa des de coberta i una part de bastida des del carrer fins a la coberta superior de l'edifici, amb fitació en planta baixa.

 

Actuacions de substitució del ferro actual dels ràfecs

L’actuació d’obra consisteix a grans trets en la substitució de l’estructura de ferro actual dels ràfecs, amb un alt grau d’oxidació, per una nova estructura d’acer inoxidable. 
 
El procés d’execució de l’obra es el següent:
 
  • Aixecat, amb mitjans manuals, de l'estructura tubular i de les xapes de llautó que conformen la pell exterior dels ràfecs corbs i rectes de façana.
  • Retirada i apilament per a la seva posterior reposició, prèvia numeració de les peces. 
  • Aplicació manual de dues mans d'esmalt amb protecció antioxidant color gris, en les dues cares de les platines d’ancoratge actuals fixades o obra de fàbrica,
  • Reconstrucció d'alers corbs i rectes mitjançant instal·lació de nova estructura tubular interior d'alers, d'iguals dimensions que l'estructura existent actualment, però fabricada mitjançant tub 25x25x2mm d'Acer Inoxidable AISI 304. Aquesta nova estructura es fixarà mecànicament a les platines actuals, fixades a obra, mitjançant dos caragols passants.
  • Per la fabricació de les noves estructures dels ràfecs corbs es procedeix amb l’etiquetatge identificatiu de la totalitat d'unitats d'estructura tubular interior d'alers corbs i posterior transport a taller del manyà, amb la finalitat de poder procedir a la seva aplantillat individual perquè totes les estructures tubulars interiors són diferents entre si. 
  • Un cop fabricades les estructures a taller i col·locades a obra es segueix amb la reposició de les planxes de llautó, conservades i numerades en l'apilament, fixades als perfils tubulars que conformen els mòduls corbs i rectes , mitjançant caragols auto perforants rosca-xapa i volanderes de segellament.
  • Seguidament es tracten les xapes de llautó d’acabat mitjançant neteja amb aigua i sabó neutre, sanejat, poliment i posterior encerat de les xapes de llautó originals que recobreixen la nova estructura d'acer inoxidable. Aquesta actuació de neteja i tractament també s’executa a les finestres corregudes  que hi ha al mur cortina entre els ràfecs, que també estan folrades a dintell i ampit amb llautó.
  • Finalment es procedeix al segellat de les juntes entre mòduls de ràfecs i a la retirada del segellament actual en perímetre de finestres. Sanejat i neteja de la junta i nou segellament amb junta elàstica.
 
Detall mòdul corb de l'estructura original de ferro dels ràfecs. També es pot veure el sistema d'ancoratge amb façana.

 

Detall de l'alt grau d'oxidació de l'estructura.

 

Trams tubulars de l'estructura original totalment desintegrats per l'oxidació.

 

Col.locació de xapa de llautó posterior prèvia a la col.locació i fixació de la nova estructura d'acer inoxidable.

 

Nova estructura corba d'acer inoxidable col.locada.

 

 Procés de col.locació del revestiment de xapes de llautó.

 

 Procés de col.locació del revestiment de xapes de llautó.

 

Revestiment de planxes de llautó col.locades.
 
 
Neteja del revestiment de llautó i tractament restaurador del color.
 
 
Resultat final del tractament de les xapes de llautó.
 
 

 

Paraules clau