El 9 de setembre de 2018 entra en vigor l'obligació d'inscripció de les empreses licitadores en el Registre de Licitadors per participar en els procediments oberts simplificats.

Es tracta d'un registre gratuït, on es troben les dades referides a empreses que vulguin contractar amb les Administracions Públiques. El registre conté informació referida a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència econòmica i professional dels inscrits.

L'objectiu és facilitar la concurrència en procediments d'adjudicació de contractes públics i contribuir a la introducció de les noves tecnologies en la contractació pública.
L'article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) estableix la inscripció obligatòria dels licitadors, en els procediments oberts  simplificats, en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o, quan procedeixi, en el Registre Oficial de la Comunitat Autònoma. 

La inscripció en el Registre d'una Comunitat Autònoma acreditarà les cincumstàncies i condicions esmentades, a efectes de la contractació d'aquesta, de les entitats locals del seu àmbit territorial i dels ens i organsimes que depenen d'elles.

Per a més informació i per accedir al RELI de Catalunya, clica aquí.

Per accedir al ROLECE, clica aquí.

 

Font

Paraules clau

Serveis associats