L’equip tècnic de TRAC ha acabat la tercera i última fase de la rehabilitació del gran conjunt arquitectònic de la plaça Sanllehy format per tres finques: Mare de Déu de Montserrat 19-21, plaça Sanllehy 10 i plaça Sanllehy 8.

Els intensos treballs realitzats a les finques han tingut com a objecte principal de la rehabilitació dels ampits de pedra artificial, que presentaven nombroses patologies:

  • Aplacat de fronts de terrasses fissurats i amb armadura interna a la vista, a causa de l'oxidació de l'armadura i al despreniment del recobriment.
  • Jàsseres en voladís, que defineix l'estructura principal de les lloses de terrasses, en procés d'oxidació.
  •   Bigues de formigó pretesat, amb deficiències.
  • Baranes metàl·liques rovellades o amb falta de manteniment.
  • Sostres amb arrebossat desprès o fissurat.
Imatge de l'edifici abans de la rehabilitació de Trac

 

Per solucionar aquestes patologies, els treballs de rehabilitació de Trac han anat dirigits a:

  • Enderroc integral de l'actual aplacat de pedra artificial i baranes existents.
  • Tractament de l'estructura metàl·lica que suporta les lloses de terrasses.
  • Regeneració de les bigues de formigó pretensat, que conformen els fronts de terrasses, mitjançant morters d'altes prestacions estructurals (classe R4).
  • Regeneració d'interior de les baranes de terrasses, mitjançant morters de reparació. Instalació de noves peces d'acabat de fronts de terrasses, conformades en GRC, que defineixen un conjunt de front i barana integrat en el mateix material. Posteriorment s'instal·laran vidres armats, a manera de barana.
  • Altres actuacions de manteniment, com ara la substitució del fals sostre de fusta sota tribuna o la neteja i hidrofugat dels elements de pedra en planta baixa i altell.

Tota aquesta intervenció al conjunt de plaça Sanllehy ha buscat actualitzar la imatge del gran edifici, tot i que sense allunyar-se del tot de la seva essència i coherència arquitectònica. S’han utilitzat materials d’avantguarda pels treballs als fronts de les terrasses, amb l’objectiu d’aconseguir un conjunt més sòlid, més lleuger i que perduri més en el temps.


 

Paraules clau

Serveis associats