TRAC ja ha finalitzat la rehabilitació de Doctor Carulla 49, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Es tracta d'un edifici a quatre vents de façana cara vista amb emmarcaments i impostes de pedra artificial construït l'any 1967. En aquesta obra l'equip tècnic de TRAC ha dut a terme els treballs de rehabilitació de la façana principal, així com la retirada de baranes i reparació d'ancoratges al muret de coronació del perímetre de l'edifici mitjançant treballs verticals.
 
ACTUACIONS EN FAÇANA PRINCIPAL
 
 • Extracció de l'aplacat de pedra artificial de cant de balcó.
 • Retirada de la barana metàl·lica existent dels balcons, eliminació dels ancoratges, sanejament i neteja del suport.
 • Eliminació del paviment de balcó ceràmic fins arribar a base ferma, deixant la superfície apta per la col·locació del nou paviment.
 • Regularització de la superfície del balcó i restitució de les pendents. Impermeabilització mitjançant l'aplicació de membrana de poliuretà, empolvorat de sorra de sílice a la superfície de la membrana per garantir l'òptima adherència del paviment.
 • Col·locació de nou paviment amb la línia perimetral dotada d'trencaaigües.
 • Tractament frontal de balcons descoberts en mal estat. Sanejat de fissures i reparacions puntuals estructurals de les lloses de balcó.
 • Nou revestiment de frontals de balcons en substitució de l'aplacat existent amb imitació de textura, cromatisme i especejament a la pedra artificial existent, consistent en: col·locació de 2 mans morter mico component de regularització d'altes prestacions, per finalment aplicar el revestiment d'acabat compost per resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials.
 • Neteja obra vista i elements de pedra artificial (emmarcaments, impostes i cornisa coronació).
 • Aplicació de veladures en elements de pedra artificial.
 • Pintat fusteries i reixes de planta baixa.
 
ACTUACIÓ EN PERÍMETRE SUPERIOR DE L'EDIFICI AMB TREBALLS VERTICALS
 
 • Retirada de la barana perimetral superior de coronació del muret de la terrassa de l'àtic.
 • Sanejat i reparació dels ancoratges a façana cara vista mitjançant la col·locació de mitjans maons amb maó perforat tipus "gero" d'obra vista, de característiques similars als originals.

 

Façana principal de l'edifici de Carulla 49 després dels treballs de rehabilitació

 

Procés de rehabilitació dels balcons de la façana principal

 

Paraules clau

Serveis associats