Darrerament, un dels àmbits en què TRAC també intervé és el dels edificis de nova construcció afectats per deficiències constructives importants. Es tracta d’edificis que presenten problemes de disseny i/o construcció, i tot i ser encara relativament nous ja requereixen de la intervenció d’una empresa rehabilitadora.
 
Aquest és el cas de l’edifici de Tànger 148-156, on TRAC està realitzant uns treballs de rehabilitació per la necessitat de reparar les mancances constructives inicials de l'edifici. La construcció es va realitzar l’any 2002, per tant es tracta d’un edifici bastant nou, però ja presenta força deficiències en les solucions constructives tant per disseny com per manca de rigorositat executiva i, sobretot, té mancances importants en el capítol de protecció contra incendis. Tànger 148-156 és un edifici de grans dimensions, amb un total de 1.351 m2 de façanes i 986,70 m2 de superfícies per planta a tractar.
 
L’actuació que ha de dur a terme TRAC es focalitza en 4 llocs: façana principal, façana posterior, replans de vivendes i aparcament.
 
Tant a la façana principal com posterior no existien goterons al paviment de terrassa sinó unes xapes de ferro que s’han fet malbé amb el pas del temps. El projecte de rehabilitació contempla l’extracció d’aquestes xapes i la col·locació d’una peça ceràmica amb goteró perimetral per afavorir l’evacuació de l’aigua sense que produeixi taques ni humitats als forjats.
 
Els sostres de les terrasses estan coberts amb un fals sostre de fusta, que TRAC ha hagut de treure totalment ja que estava fet malbé per l’escolament d’aigua provocada per la manca de goteró. Aquestes fustes s’han hagut de reparar i envernissar de nou, tret de les que estaven molt malmeses, que s’han hagut de substituir.
 
A més a més, a la façana interior les baranes estaven subjectes paral·lelament a la façana mitjançant una estructura metàl·lica paral·lela, la qual estava molt feta malbé i s'han hagut de substituir seccions completes.
 
A la façana principal les baranes eren de vidre i ha calgut desmuntar-les per poder treballar el cantell del forjat.
 
Als replans dels habitatges s’havia de reforçar la resistència al foc, projectant amb escumes RF per dintre dels falsos sostres. Per fer aquesta operació s’han hagut de protegir molt bé totes les zones comunes i obrir els falsos sostres de manera estratègica per no afectar les instal·lacions i poder garantir la feina. De fet, TRAC ja disposa dels informes de laboratori que donen la conformitat de què s’ha complert amb el requeriment de projecte.
 
I a l’aparcament també s'està realitzant el desenfumatge en cas d’incendi, que no estava cobert a l’edificació, i s’han de protegir trams d’instal·lacions (baixants i escomeses) en cas d’incendi.
 
L’obra es finalitzarà amb un pintat de tots els interiors de les zones comuns i de tots els elements metàl·lics de les façanes, i amb la recol·locació a façanes dels tendals de forma que no perforin tubs estructurals ni facin malbé els sostres de fusta.
 
 
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats