El passat dimarts 16 de maig, els caps d'obra de TRAC van assistir a una interessant formació centrada al voltant del titol "Paviments de pedra i garanties". Aquesta formació va ser impartida per l'equip de Patrimoni 2.0, una spin-off del grup de recerca sobre el patrimoni històric de la Universitat de Barcelona.

Patrimoni 2.0 està format per professionals de diverses disciplines, que van des de la Geologia, la Química i la Ciència dels materials, fins a la Restauració i la Història de l'art. Aquest equip multidisciplinari actua com a centre de R+D+i per a l'empresa mitjançant convenis de col·laboració específics.

És en aquest marc que Patrimoni 2.0 acumula una llarga experiència en l’estudi, anàlisi i restauració dels materials que formen el patrimoni construït i els béns mobles: la caracterització dels materials constituent dels objectes i edificis patrimonials, aplicats seguint les tradicions constructives i decoratives tradicionals, forma part del substrat de coneixements dels tècnics de l’empresa. 

El curs va proporcionar als participants una visió completa i detallada sobre les pedres més freqüents en els edificis històrics de Barcelona, així com la seva caracterització, dades generals i línies d'intervenció i tractament. L'objectiu principal va ser presentar les principals característiques de les diverses pedres utilitzades tradicionalment a la ciutat i als seus voltants, de manera clara, amigable i centrant-se en la comprensió del seu comportament i alhora, proposar els procediments de conservació i restauració més compatibles i respectuosos amb els materials, de forma que els tractaments que s’apliquin no modifiquin les seves característiques: color, textura, acabat superficial, composició, etc.

Les pedres més freqüents utilitzades en els edificis històrics de la ciutat són: pedra de Montjuïc, pedra de Vinaixa, pedra de Can Fatxó, pedra de Vilaseca, pedra del Garraf, pedra de Girona, pedra del Bages, pedra de Folgueroles, marbres i alabastre. Va quedar clar que en el tractament de la construcció històrica, cada cas té particularitats que han de ser considerades i per tant, es possible (i probable) trobar pedra que bona qualitat com la de Montjuïc en geometria constructiva desfavorable que hagi donat lloc a una degradació important, o que ha estat en contacte amb materials que han accelerat la seva alteració. Conseqüentment, sempre hi ha la necessitat de les anàlisis i consideracions a dur a terme abans de cada intervenció. 

Durant el curs, es van abordar diferents tipus de materials de construcció, com pedres, morters/formigons, tapials, metalls i ceràmiques. Es va analitzar la seva composició, textura i comportament per comprendre a fons els mecanismes de degradació i poder realitzar un diagnòstic complet abans de qualsevol intervenció.

És essencial entendre com i per què es produeixen aquests danys per evitar tractaments innecessaris i centrar els esforços en els aspectes importants. El principi de la mínima intervenció ha estat destacat com una garantia per a la conservació del patrimoni, evitant més danys i reduint al mínim les falsificacions històriques.

Els objectius d'una restauració no poden ser l'eliminació total dels mecanismes de degradació, ja que això és impossible. En canvi, l'objectiu és reduir-los al mínim per augmentar la durabilitat esperada del monument i assegurar-ne la preservació a llarg termini.

Aquest curs va proporcionar als caps d'obra de TRAC una base de coneixements sòlida i actualitzada sobre els paviments sobre pedra i les garanties a tenir en compte en els treballs de restauració i conservació del patrimoni històric. Amb aquesta formació, TRAC es consolida com una empresa compromesa amb la preservació i el respecte dels materials que conformen el patrimoni construït.

 


 

Paraules clau

Serveis associats