El personal propi de TRAC està realitzant una formació sobre Treballs Verticals dins el marc de formació contínua de l'empresa. La filosofia de TRAC fomenta la formació necessària al personal intern perquè aquest pugui desenvolupar al màxim les seves aptituds, coneixements i habilitats professionals.
 
El curs de formació sobre Treballs Verticals té una durada de 40 hores (5 hores teòriques i 35 hores pràctiques). Es tracta d'un curs que abasta totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc en altura mitjançant tots els sistemes de seguretat anticaigudes i de progressió per cordes.
 
Els objectius del curs són els següents:
 • Adquirir els coneixements bàsics de seguretat en els treballs verticals.
 • Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs amb risc a caiguda.
 • Conèixer, utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció en els treballs verticals.
 • Capacitar al treballador per desenvolupar les tècniques d'ascens i descens a través de cordes.
 • Oferir recursos per superar situacions adverses.
 
CONTINGUT TEÒRIC
 
 • Legislació i Normativa Aplicable.
 • Normes UNE-EN.
 • Física Aplicada a les caigudes.
 • Equips de protecció individual (EPI).
 • Sistemes de Seguretat anticaiguda:
 • Línies de Vida.
 • Punts d'Ancoratge.
 • Instal·lació de Línies de Vida Provisionals.
 • Col·locació d'ancoratges; angles i forces.
 • Bloquejadors, descensors i politges.
 • Dispositius de Seguretat per rescat.
 • Actuació en cas d'emergència.
 
CONTINGUT PRÀCTIC
 
 • Inspecció inicial prèvia i posterior d'Epi i el seu ús.
 • Tipus de Nusos.
 • Reconeixement i inspecció prèvia de sistemes de seguretat anticaigudes.
 • Instal·lació de sistemes anticaigudes provisionals.
 • Ascens i descens per tall vertical amb cordes i cadira vertical.
 • Ascens i descens amb desviament.
 • Canvis de corda i superació de nusos.
 • Tècniques d'accés i posicionament.
 • Tècniques d'hissada de càrrega mitjançant corriola simple i composta.
 • Ús de protectors de cordes.
 • Tècniques de Rescat.
 

 


 

Paraules clau

Serveis associats