El passat dimarts 13 de juny l'equip de Producció de TRAC va realitzar un curs formatiu teòric-pràctic sobre la calç de la mà de l'empresa Com-Cal, especialistes en l'ús de la calç. L'objectiu era dedicar una jornada completa a la formació i a l'aplicació pràctica de la calç aèria en pasta.

Des de TRAC s'aposta perquè els Caps d'Obra Arquitectes Tècnics rebin la formació més especialitzada i coneguin en detall les arts de la calç a través de la pròpia experiència, tot aplicant personalment morters de calç i veladures. D'aquesta manera, aquest coneixement i aquesta experiència adquirida permet optimitzar tot el procés de restauració dels estucadors a les obres i assessorar millor als tècnics facultatius i als clients. Aquest valor afegit només es pot adquirir experimentant personalment en l'aplicació de la calç, per comprendre millor les seves possibilitats, tècniques, acabats, etc.

La formació contínua i especialitzada forma part dels plans estratègics anuals de TRAC i permet oferir als clients el màxim nivell de coneixements i de garanties en cadascuna de les seves obres.

 

CURS DE CALÇ TEÒRIC-PRÀCTIC 

9:00-10:30-  Teoria. Calç aèria en pasta: característiques i tractament en obres de restauració.

10:30- 14:00 - Pràctica.

  • Enfoscats de calç hidràulica predosificats (Naturbase)
  • Enfoscats dosificats en obra (NHL 3,5 i mescles amb àrids silícics i carbonàtics)
  • Capes intermitges i acabats (pintures de calç, estucs de calç)

15:30- 16:30  - Teoria amb Iñigo Menchacatorre (CESA- Saint Astier). Harrite, morters de reconstrucció de pedra i característiques de les calç hidràuliques de Saint Astier.

16:30- 18:00- Pràctiques de morter de restauració de pedra (Harrite) i acabats, pintures i estucs.

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats