El proper 20 de gener 2020 s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d'edificis amb criteris energètics, mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per acompanyar la presa de decisions de les comunitats de propietaris sobre la naturalesa i abast de les obres de rehabiltació que les dites comunitats hauran d'executar en els elements comuns del seu edifici.

 

Qui pot sol·licitar els ajuts?

La convocatòria de projectes 2020, destina els ajuts a comunitats de propietaris d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona.

S'inclouen en aquest Programa els edificis ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Quines actuacions es subvencionen?

Es consideren subvencionables els projectes i altres documents tècnics relacionats amb el dit projecte, que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, la qual es publicarà el 20 de gener de 2020.
 
Tota la documentació ha de ser relativa a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.

Són exemples d'altres documents, els informes tècnics de l'estat de l'edifici (IITE), certificats d'eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per dur a terme actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva i que comportin una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.

 

Quins requisits s'han de complir perquè els projectes siguin subvencionables?

Per resultar subvencionables, els projectes i els altres documents tècnics han d'haver seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, la qual es publicarà en el web un cop s'iniciï el termini de presentació de les sol·licituds.

Tots els documents han de ser relatius a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns. En aquest sentit, les obres projectades hauran de garantir l'actuació en, com a mínim un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici. Si amb les actuacions necessàries per reparar totes les patologies comunitàries que estiguin qualificades a l'IITE com a importants, greus o molt greus no s'arriba a dit percentatge, el projecte i la resta de documents hauran de garantir que amb les obres que s'executaran s'actuarà, com a mínim, en un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb criteris d'eficiència energètica. Si a més d'aquestes actuacions obligatòries la comunitat de propietaris acorda executar, a més, altres obres, aquestes s'inclouran també en el projecte i en la resta de documents tècnics.

Totes les actuacions han de complir obligatòriament el Codi Tècnic de l'Edificació CTE vigent, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica).

A més s'han d'acomplir els requisits següents:
 
  • L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'any 2007.
  • L'edifici ha de ser de titularitat privada i, com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d'ús diferent del d'habitatge.
  • Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació d'empadronament dels propietaris o arrendataris dels habitatges, o bé amb una autorització de cada un d'ells per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.
  • La llicència d'obres no pot haver estat sol·licitada abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts. El Pressupost de contracte de l'empresa s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.
  • Les obres no poden haver estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el comunicat tècnic inicial previst en l'article 17 de les Bases reguladores. Les obres s'hauran d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos a comptar des de l'endemà de la data de notificació del comunicat tècnic del Consorci.

Per més informació sobre els requisits, podeu consultar la Convocatòria.

 

Quin és l'import de la subvenció?

La quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici serà del 100% del cost protegible, fins a un màxim del 8% del Pressupost de projecte (PEM) calculat amb la Base de dades de l'ITeC.

Es podran subvencionar tots els costos relacionats amb els projectes i resta de documentació, excepte impostos, taxes i tributs.

En el moment en què hagueu presentat tota la documentació requerida per la convocatòria, inclosa la d'inici de les obres, el Consorci iniciarà els tràmits per resoldre l'expedient i procedir al pagament de l'ajut.

 

Quin és el termini per presentar la documentació?

El termini de presentació de les sol·licituds s'obre el 20 de gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020.

Recordeu que es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.

 

 

Per consultar l’actualitat d’aquests ajuts es pot visitar la web del cmh.cat.

 

Llegir document de convocatòria de les subvencions del Programa Projectes
 

Paraules clau

Serveis associats