A l'obra d'Àngel Guimerà 73, ubicada a la població d'Esplugues de Llobregat, s'estan duent a terme assajos de resistència a les baranes dels nous balcons, formats per tancaments d'alumini i mampares divisòries d'inox i vidre.
 
Es tracta d'assajos per comprovar la resistència de les baranes mitjançant empenta horitzontal des de l'interior de la balconada cap a l'exterior, segons els paràmetres definits en l'apartat 3.2.2 del DB SUA-1, Seguretat d'utilització i accessibilitat, i apartat 3.2 del DB -ES-AE del CTE, Seguretat estructural i Accions en l'edificació:
Apartat 3.2.2 del DB SUA-1, Seguretat d'utilizació i accessibilitat

 

Apartat 3.2 del DB-SE-AE del CTE, Seguretat estructural i Accions en l'edificació

 

Aquest tipus de proves formen part del Pla d'Autocontrol de Qualitat TRAC, que és un pla exigent i pioner en el sector, que consisteix en crear protocols específics de control de qualitat per a cada obra, incloent assajos sistemàtics de materials i sistemes constructius realitzats per entitats de control de qualitat i laboratoris qualificats. Amb el Pla d'Autocontrol de Qualitat TRAC s'ofereix als clients un màxim control de materials i sistemes constructius, principal garantia d'una obra ben feta i de futur.
 
En aquests moments l'obra d'Àngel Guimerà 73 està en fase d'acabats i aviat es donarà per finalitzada la rehabilitació de les façanes exterior i interior de l'edifici.
 
El detall dels treballs realitzats ha estat el següent:
  • A façanes carrer s’enderroquen els murets de balcons per instal·lar noves baranes d’acer inoxidable i vidre (actualment d’obra amb aplacat de pedra artificial).
  • Es retira l’aplacat de pedra de cantells de balcons.
  • Reparació puntual del revestiment de façana.
  • Revestiment general de paraments amb sistema antifissures, acabat amb morter acrílic.
  • Reparació del formigó a cantells de forjats i balcons.
  • Col·locació de nous escopidors i remats de coronament.
  • Substitució puntual d’emmarcaments de pedra artificial.
  • Revestiment general de paraments amb sistema antifissures, acabat amb morter acrílic.
  • Nous tancaments d’alumini i noves mampares divisòries d’inox i vidre.

 

Treballs en curs a l'edifici
 
Façana exterior abans de les obres de TRAC
 

Descarrega el text complert
 

Paraules clau