El Parlament ha aprovat la Llei de canvi climàtic, que adopta les bases derivades de la legislació comunitària europea i configura els elements essencials per a la regulació d’aquest instrument al nostre país. 

La Llei persegueix, bàsicament, cinc finalitats:

  1. Aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.
  2. Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys.
  3. Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.
  4. Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.
  5. Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. 

A més, la mencionada llei inclou, en la Disposició Transitòria tercera, que especifica que les sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació han d’incloure un disseny que compleixi els requisits corresponents a un edifici de consum d’energia gairebé nul a partir de l’1 de gener de 2018 si són de titularitat pública. 

 

40% menys d’emissions el 2030

La Llei estableix unes fites de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). L’objectiu de reducció és del 40% respecte l’any base per al 2030, del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050. 

 

Els pressupostos de carboni

El Parlament aprovarà la quantitat total d’emissions permeses per al conjunt del país, i haurà d’indicar quina part correspon als sectors coberts per la Directiva del mercat d’emissions i quina als coneguts com a sectors difusos, no coberts per aquest sistema.  Els pressupostos s’establiran per a períodes de cinc anys i s’aprovaran amb una antelació de deu. 

 

Petjada de carboni

El Govern haurà d’establir les bases per a un sistema d’avaluació de la petjada de carboni dels materials per a la construcció i els productes industrials finals. D’aquesta manera, els consumidors podran decidir la seva adquisició coneixent les emissions associades a la seva producció i al seu transport. 

 

El Fons Climàtic

La Llei crea un fons de caràcter públic, el Fons Climàtic, que servirà, entre d’altres, per impulsar el foment de les renovables; descentralitzar xarxes i fomentar l’autoconsum elèctric, etc. 

 

Fiscalitat ambiental

Estableix que les administracions públiques han de gravar les actuacions que fan augmentar la vulnerabilitat o incrementen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i han d’incentivar fiscalment les actuacions que afavoreixen l’adaptació al canvi climàtic o la reducció d’emissions. Es gravaran  les emissions portuàries de grans vaixells. 

 

Accés a recursos bàsics

La Llei inclou la garantia d’accés als recursos bàsics d’energia i aigua. La vulnerabilitat d’una població envers els impactes del canvi climàtic, especialment als anomenats fenòmens extrems, com les onades de calor, les de fred o les sequeres, està en gran part determinada per la seva capacitat a accedir a aquests dos recursos bàsics. 

 

Organització

La norma especifica que el Departament de Territori i Sostenibilitat té les competències i les responsabilitats en la planificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya.

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats