Publicada al DOGC del 26 de juny de 2020, l'anunci sobre la convocatòria per a l’any 2020 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en l’àmbit del Pla de barris (ref. BDNS 510471)

Es fa pública la nova convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions per rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona, adreçades a comunitats de propietaris, els integrants de les quals es troben en situació de vulnerabilitat, d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria i situats en els àmbits del Pla de Barris (Raval Sud i Gòtic Sud; El Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella; Sant Genís dels Agudells i la Teixonera; El Besòs-Maresme, La Verneda i La Pau; Trinitat Nova, Zona Nord, Roquetes; La Marina del Prat Vermell i la Marina del Port).

Amb l'objectiu general de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis a Barcelona, la finalitat bàsica d'aquesta convocatòria és establir un sistema de subvencions i ajuts que permeti a comunitats de propietaris amb membres en situació de vulnerabilitat fer obres d'adequació i rehabilitació als edificis en els quals resideixin, i evitar que la situació de vulnerabilitat esmentada impedeixi que es facin les obres d'adequació i rehabilitació interessades.

Les subvencions per a les actuacions de rehabilitació previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

 

Pressupost disponible:  3.166.161€

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris.

Terminis: El termini s'obre el 27 de juny i finalitza 30 d'octubre de 2020

 

Accions subvencionables

Entre les actuacions subvencionables tenim:

 1. Patologies estructurals.
 2. Obres no estructurals (façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls).
 3. Obres d'accessibilitat, instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques.
 4. Obres d'instal·lacions (comunes, unificació d'antenes de televisió, reordenació d'aparells d'aire condicionat, instal·lacions contra incendis, retirada d'elements obsolets de fibrociment, aigua directa.
 5. Estalvi energètic i sostenibilitat (Actuacions passives en patis, façanes, cobertes i mitgeres, actuacions actives i cobertes verdes).

 

Requisits per poder accedir a les subvencions

 • Pressupost mínim 750€.
 • Construïts amb anterioritat al 1994.
 • Plurifamiliars  i dividits en règim de propietat horitzontal en què no hi hagi una concentració de propietat superior al 30% del total d'entitats situades en plantes superiors a la planta Baixa (excepte els barris de Torre Baró i Vallbona).
 • Que el 60% de l'edifici, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant, estigui destinat a habitatge habitual. (Excepció: En aquelles edificacions amb un nombre d'habitatges no superior a quatre, el percentatge se situarà en el 50%).
 • Que no s'hagin fet obres de rehabilitació en els elements comuns en els darrers 15 anys i que estiguin en mal estat de conservació o tinguin importants necessitats de millores funcionals. Per obres de rehabilitació en elements comuns s'entendran obres de rehabilitació sobre la totalitat de dos dels elements arquitectònics de la finca següents: cobertes, mitgeres, estructura, façanes i ascensor. Correspon a l'equip gestor determinar aquesta circumstància. S'exceptuarà d'aquesta limitació aquelles obres realitzades segons edicions anteriors del present programa i que, per causes justificades, no haguessin presentat un projecte que arrangés totes les mancances detectades a la comunitat de propietaris.
 • Ser propietari de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residencia habitual i permanent.
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.
 • El termini màxim per a l'execució de les obres es fixa en el 31 de desembre de 2021.

 

Per consultar formularis i altra documentació relacionada ho podeu fer al Consorci de l'Habitatge de Barcelona.


 

Paraules clau

Serveis associats