Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

 

Pressupost disponible:  8.400.000€

Àmbit d’aplicació

Tota Catalunya excepte Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana.

A qui va dirigit?

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Terminis

El termini de presentació és del 7 de juliol al 4 d'octubre de 2020.
 

Accions subvencionables i topalls

Són obres subvencionables les que milloren l’eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomenten la conservació, la millora de la seguretat i l’accessibilitat dels edificis.

Hi ha dues línies d'accions subvencionables:

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

S’inclouen les que millorin l’envolupant tèrmica, la instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, la instal·lació d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia:

 • Les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen amb un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros per habitatge i 60 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles
 • Les actuacions que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen fins a un 35% amb un màxim de 3.000 euros i 30 euros per metre quadrat de superfície construïda.

 

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

S’inclouen les relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d’ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia:

 • En les actuacions de conservació relatives a l’estructura i les instal·lacions, se subvenciona fins a un 35% del pressupost protegible de les actuacions amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i de 20 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
 • En les actuacions de conservació relatives a l’envolupant, se subvencionen amb un 30%, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i de 20 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
 • Pel que fa a les actuacions per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat, se subvenciona un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge, i 40 euros per metre quadrat de superfície construïda o altres usos compatibles.

 

Requisits

Els edificis han de complir els següents criteris d’antiguitat:
 
 • Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal·lacions existents ,definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 1996.
 • Per a les actuacions de conservació relatives a l’envolupant (cobertes, terrats, façanes ,patis i mitgeres ) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 2007.
 • Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat.

El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció i en totes les fases del procediment.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici  amb els següents documents:

 • L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) que s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció.Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'han d'haver presentat davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.
 • El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.

Es pot sol·licitar la subvenció per obres ja iniciades, sempre que  aquestes no hagin finalitzat amb anterioritat a la data assenyalada a la convocatòria corresponent.

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció, que pot ser prorrogat com a màxim quatre mesos més, aportant la justificació motivada de la causa que n'impedeixi l'inici de les obres per causes alienes a la seva voluntat

Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària, haurà de presentar a l’Agència d l’Habitatge, el comunicat d'inici d'obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini màxim d'un mes des del seu inici i la llicència municipal definitiva d’obres.

El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 24 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Les pròrrogues dels terminis d'inici i d'execució s'han de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

 

Per a més informació consulti la web de la Generalitat de Catalunya

 


 

Paraules clau