Subvencions prorrogades pel 2016!

Ara és el moment, sol·licita un ajut per a la rehabilitació del teu edifici.
Límit: fins que s'esgoti la subvenció de 6,7 M€.

No esperis, mou-te ja. Nosaltres et podem ajudar.

 

 

 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha fet pública una nova convocatòria per a la concessió d’ajuts a la Rehabilitació a la ciutat de Barcelona per al 2016.

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s’impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació accent especial a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic.
 
El manteniment deficient dels habitatges afecta negativament la salut dels veïns i veïnes, i contribueix al deteriorament dels edificis, fet que provoca la pèrdua de qualitat de l’espai públic i, per tant, de qualitat de vida de la comunitat.

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

En rehabilitacions d'interiors d'habitatges ho pot sol·licitar el propietari o el llogater amb autorització del propietari.

A les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés. Només per a professionals, a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

Quin és el termini?

A partir de l'1 de març i fins el 31 de desembre de 2016.

Condicions que cal complir

 • Edificis anteriors a l’any 1991, destinats majoritàriament a habitatge.
 • L’acord de la comunitat de propietaris.
 • No iniciar les obres abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la formalització de la sol·licitud.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Els programes i les subvencions

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin els habitatges i/o els edificis com per exemple:

Rehabilitació d’interiors d’habitatges.

 • Obres per assolir l’habitabilitat.
 • Obres d’accessibilitat.
 • Obres per la millora de l’estalvi energètic.
 • Obres vinculades a la eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona.

Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic.

Reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis actuant sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.

 • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici.
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
 • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
 • Aigua directa sanitària.
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.

Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic

Reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis, actuant sobre elements parcials de l’edifici.

 • Façanes
 • Cobertes
 • Mitgeres i celoberts
 • Terrats verds

Accessibilitat: instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin.

Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit a l’import de la subvenció.

Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns

Les obres que no incorporin millores en l’eficiència energètica de l’edifici podran optar a una subvenció del 25% (màxim 30.000€): escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat, etc.

Ajuts específics

Per subvencionar els costos de redacció de l’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE).

Subvencions d'edificis

Per a la rehabilitació d’edificis es proposa incloure en la convocatòria els següents percentatges de subvencions:

 

Hi ha ajudes a la rehabilitació per als edificis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

Per al 2016 el Consorci Metropolità de l'Habitatge encara no ha obert nova convocatòria per oferir Ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per consultar l’actualitat 2016 d’aquests ajuts es pot visitar la web del cmh.cat.


 

Font

Paraules clau

Serveis associats