Ja s'ha publicat la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a persones propietàries d'edificis d'habitatge d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis a Barcelona, amb una atenció especial a les obres de rehabilitació energètica.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

 

Pressupost disponible:  5.500.000€
Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona
Destinataris: Comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial.
Terminis: Del 20 de març fins el 31 de desembre de 2019
 

Presentació de sol·licituds

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds de subvencions que facin referència a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona que compleixin els requisits establerts a aquest efecte. Es poden presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds d'inscripció referents a ajuts per a la instal·lació d'ascensors als barris de Baró de Viver i del Sud-oest del Besòs, en les condicions que establia la convocatoria 2018. El termini de tancament per a aquestes sol·licituds d'inscripció acaba el 31/12/2019 o data en què es tanqui la convocatòria.
 
2. Les sol·licituds no resoltes, acollides a la convocatòria de l'any 2018, s'acolliran d'ofici a aquesta convocatòria amb els percentatges i els topalls establerts en la convocatòria 2018 sempre que es compleixi algun dels requisits següents:
 
  • Sol·licituds d'inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la convocatòria 2018 que tinguessin informe tècnic en data igual o anterior al 30/10/2018, sempre que hagin comunicat l'inici d'obres abans del 31/12/2018; en cas contrari, es resoldrà el seu arxiu d'acord amb el que establia la convocatòria de l'any 2018.
  • Sol·licituds d'inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la convocatòria 2018 que no tinguessin informe tècnic en data 30/10/2018, sempre que presentin l'inici d'obres amb data igual o anterior al 31/5/2019. En cas contrari, es resoldrà el seu arxiu d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. Als efectes d'aquesta convocatòria, aquestes sol·licituds queden exceptuades de l'obligació de presentar l'inici d'obres en un termini de 10 dies d'acord amb el que estableix l'article 18.4 de les Bases reguladores. Les persones sol·licitants que estiguin incloses en aquest supòsit han de presentar el comunicat d'inici d'obres en un termini màxim de noranta dies des de l'inici de les obres, i sempre abans del 31/5/2019, excepte per a les sol·licituds d'inscripció que preveu el punt 1 que tindran fins al 31/12/2019 o data en què es tanqui la convocatòria.
 
3. Les persones propietàries o titulars dels edificis que hagin sol·licitat acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria per a patologies estructurals, així com els edificis de l'àmbit de Ciutat Meridiana que hagin sol·licitat ajuts per a la instal·lació d'ascensors, poden sol·licitar a partir de l'inici de les obres una bestreta del 60% de la subvenció reconeguda sempre que acreditin factures per l'import de la bestreta, d'acord amb el que estableix l'article 20.1 de les Bases reguladores. 
 

 

Subvencions d'edificis

Per a la rehabilitació d’edificis es proposa incloure en la convocatòria els següents percentatges de subvencions:

 

       % Subvenció

     Topall

 Estalvi energètic i sostenibilitat        Actuacions pasives (Façanes, patis, cobertes i mitgeres)    Actuació a tot l'edifici

 40%

 ≤20 hab.

30.000€

 21<hab.<40

40.000€

>41 hab.

50.000€

 Actuació parcial

 25%

 Actuacions actives    Energia solar

 50%

     3.500 € / hab.

 Cobertes verdes

 40%

     30.000€

 Patologies estructurals    

 35%(*)

 ≤30 hab.

30.000€

 31<hab.<60

40.000€

 >60 hab.

50.000€

 Accessibilitat      Ascensors    interiors

 

35%

     30.000 €

 exteriors

     50.000 €

 Supressió barreres arquitectòniques  

 25%

     30.000 €

 Instal·lacions comuns      General  

 20%

 ≤20 hab.

30.000€

 21<hab.<40

40.000€

 >41 hab.

50.000€

 Aigua directe  

 40%

     30.000 €

 Supressió fibrociment  

 25%

     30.000 €

 Obres no estructurals  Façanes, patis, cobertes i mitgeres  

 15%(**)

     20.000 €

 Cohesió social (ingressos <3IRSC)      100%      Sense topall i inscripció en el registre
 (*) Barris i zones especials amb problemàtiques estructurals  podrien arribar a gaudir del 50%. Consulteu amb l'oficina d'habitatge corresponent.
(**) Només en el cas que sigui tècnicament imposible el compliment dels requisits tècnics establerts en el punt d'estalvi energètic i sostenibilitat, o per respecte a valors patrimonials o de salubritat, la subvenció será del 15% del pressupost protegible.

 

 
Més informació al web de l'Ajuntament de Barcelona

 


DOGC del 20 de març de 2019. Anunci sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per l'any 2019
 

Paraules clau

Serveis associats