Ja han finalitzat els treballs a les zones comunes i la façana principal de l'edifici de Carme 18, al districte de Ciutat Vella. Han estat diverses les actuacions a cadascun d'aquests elements, que han donat un canvi important a l'aspecte de l'edifici.
 
Actuació al vestíbul
 • Abans d'iniciar els treballs es fan tasts de decapat, per poder obtenir les plantilles necessàries per recuperar els estucs al foc que tenia aquest vestíbul i esgrafiats. Tant en forma com en color.
 • Repicat dels morters no nobles del vestíbul.
 • Aplicació d'una capa de regularització amb calç hidràulica NHL 3.5 barrejat amb sorra rentada de riu.
 • Aplicació de primeres mans de calç aèria tenyida en massa.
 • Acabat de la calç aèria amb pols de marbre
 • Fer esgrafiats sobre la calç aèria
 • Aplicació de veladures de silicat per recuperar color de l'arrambador al foc de planta baixa.
 
Actuació als patis de llum
 • Muntatge de la bastida tubular
 • Repicat al 100% de l'arrebossat existent, en tenir moltes intervencions aquest pati, es va considerar picar-lo al 100% en lloc de mantenir l'estuc antic ja que pràcticament havia desaparegut.
 • Tractament de les esquerdes existents, mitjançant rebliment amb calç hidràulica i reforçant amb un mallatex
 • Col·locar baranes als balcons, material subministrat per la propietat.
 • Regularització del parament amb calç hidràulica NHL 3.5 barrejat amb sorra rentada de riu, aconseguint així una planimetria bona per a l'aplicació de l'estuc de calç tradicional.
 • Aplicació d'una primera capa de calç aèria tenyida en massa, color triat per Patrimoni i utilitzant una sorra de marbre de gra mitjà.
 • Per finalitzar una darrera capa de calç aèria tenyida en massa, barrejada amb pols de marbre, per aconseguir l'acabat que demanava el tècnic.
 • Els sortints de balcons i cornises queden protegits amb abocades de zinc.
 
Actuació a la caixa d'escala
 • La base ja estava executada per la propietat.
 • Aplicar veladures per imitar a la zona baixa per imitar l'estuc al foc.
 • Veladura a sostres i paret de la caixa d'escala.
 
Actuació a la façana principal
 • Muntatge de la bastida tubular.
 • Picat al 100% del parament de façana
 • Picat de la cornisa
 • Decapat manual dels plafons central de l'obra, perquè s'intuïa que podien haver restes d'algun motiu decoratiu de l'època. El que va ser cert i es van trobar darrere frescos, un a cada plafó, que feien menció a l'ofici del propietari de la finca. Comentari fet per tècnics de patrimoni de Barcelona.
 • Amb tècniques tradicionals de restaurador aconseguim reproduir els colors i dibuixos.
 • Decapat mecànic de tota la pedra, amb projecció de silicat dalumini.
 • Reparació de la pedra i el seu rejuntat posterior, tant en balcons com en emmarcacions.
 • Tractament dels ancoratges metàl·lics de les baranes i ferros existents a façana.
 • Aplicació d'una primera capa de calç hidràulica barrejada amb sorra rentada de riu per aconseguir una planimetria perfecta.
 • Reparació del cantell de cornisa i regularització de pendents d'aquesta
 • Impermeabilització de cornisa per a la posterior pavimentació amb rajola tradicional.
 • Estucar la façana amb calç aèria tenyida en massa una primera capa amb sorra de marbre de gra mitjà ia continuació una segona amb pols de marbre per aconseguir la textura desitjada.
 • Pintura de baranes i elements metàl·lics de façana.
 • Aplicació de veladura en parament de façana, per estabilitzar el color.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats