resum

A banda de molts obstacles encara per superar, el gran repte per a la construcció 3D és la pròpia essència de les obres: un lloc on és necessari combinar diferents materials, sistemes constructius, eines, recursos humans, components amb diferents funcions, etc. La variabilitat dels projectes i les obres és el motiu principal que ha fet que el sistema no s’imposi al sistema tradicional i no transformi el nostre sector.

Existeix en l’actualitat en el mercat un ampli catàleg de màquines amb la capacitat d’imprimir habitatges o, com a mínim, part d’aquests. El material amb el que s’imprimeix és un element clau del sistema i determina els resultats de la construcció. En funció de les sol·licitacions, en un primer moment, la composició del conglomerat de ciment és objecte d’estudi i anàlisis detallat. D’aquesta forma, aspectes com la dosificació i els additius, permeten ajustar la flexibilitat, la consistència, l’aïllament, la resistència, la durabilitat i en general les característiques finals del conglomerat. També l’etapa de preparació del material que inclou barrejar i col·locar el formigó al contenidor, i la seva distribució per màniga amb bomba és clau per generar components estructurals de capa, amb l’estabilitat adequada per finalment ser extruït.

 

 

Paraules clau

Serveis associats