resum

En algun moment se'ns pot plantejar el fet d'haver de reforçar un pilar de formigó armat de secció rectangular. Els motius poden ser varis i en podem destacar alguns d'ells:

-La resistència del formigó està per sota de la del projecte, en cas d'estructures en construcció

-La construcció de l'element ha estat deficient

-El càlcul del projecte és equivocat i el dimensionat del pilar és insuficient

-L'augment de la càrrega que rep el pilar motivat per un augment de la càrrega dels sostres que hi incideixen

-El deteriorament del pilar motivat per un fet accidental com per exemple un impacte o sisme

-L'augment de l'alçada lliure del pilar pel fet d'eliminar un sostre o biga en un determinat nivell

Segur que trobem més casos on sigui necessari el reforç, però el comú denominador de tota actuació en aquest sentit ha de ser el de retornar al pilar el coeficient de seguretat adequat.

 

Paraules clau

Serveis associats