resum

Tal i com ha recordat darrerament la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya en les notificacions que ha enviat a les empreses per a l’actualització de la Solvència Econòmica i Financera, d’acord amb el Reial decret 773/2015, de 12 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de Contractes, les classificacions atorgades amb l’antic règim perdran la seva vigència i eficàcia el dia 1 de gener de 2020, i es procedirà a la seva baixa d’ofici dels registres de licitadors i empreses classificades en què estiguin inscrites.
 
Per adaptar-se al nou règim, totes les empreses classificades d’acord amb l’antiga normativa hauran d’instar un nou expedient de sol·licitud de classificació durant aquest període transitori.
 

Paraules clau

Serveis associats