resum

Destacats de la jornada: Les patologies biòtiques (tèrmits, corcs i fongs xilòfags) i en aquest punt va interessar sobretot els tèrmits subterranis (Reticulitermes spp) i la nova espècie invasora descrita a Barcelona. Aquesta espècie emergent, Cryptotermes brevis per les seves peculiaritats (afecten fusta humida i seca indistintament, molt infecciosa i pot romandre en molt petits volums de fusta), fan que requereixi d’una gran implicació per part de l’aparellador i l’empresa de tractaments.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats