resum

Segons la Directiva europea 2009/28/CE, l’energia geotèrmica és l’energia emmagatzemada en forma de calor sota la superfície de la terra sòlida. Com el seu mateix nom indica, geotèrmia és la calor de la terra i engloba la calor emmagatzemada en roques, sòls i aigües subterrànies, independentment de la seva temperatura, profunditat o procedència. L’origen d’aquesta calor es troba en la mateixa estructura geològica de la terra, que fa que el 99% de la massa de la terra es trobi a més de 1.000ºC. Aquesta calor flueix molt lentament cap a la superfície terrestre mitjançant conducció, convecció i radiació. Aquest flux de calor és quantificable, obtenint-se com el producte del gradient geotèrmic i de la conductivitat tèrmica del terreny.

Els avantatges de l’energia geotèrmica i les bombes de calor geotèrmiques van tant en la línia de l’estalvi econòmic com de funcionament.

Podem distingir dos tipus d’aprofitament d’aquesta calor: elèctric, amb jaciments d’alta i mitjana temperatura; i tèrmic, amb recursos geotèrmics de baixa o molt baixa temperatura, en aquest últim cas mitjançant la utilització de bombes de calor geotèrmiques.

 

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats