Serveis

Rehabilitació Energètica - Aïllament Tèrmic

Un dels grans objectius energètics per aquest inici de segle és la disminució de les pèrdues energètiques dels edificis. El compromís dels Estats membres europeus és el de reduir el consum d’energia primària en un 20% per garantir un futur més sostenible per a tots. En aquest moment més de la meitat dels habitatges del nostre país tenen pèrdues energètiques importants.
 
Ja fa anys que TRAC va fer una aposta clara per la rehabilitació energètica i avui som experts en tècniques de rehabilitació energètica passiva d’edificis. Sistemes SATE, injectats en cambra, cobertes aïllants i les tècniques més innovadores de rehabilitació energètica de cada moment. Per aquesta raó mantenim una estreta relació de col·laboració, formació i innovació constant amb els principals fabricants especialistes en rehabilitació energètica i els seus equips tècnics i de I+D+I.

Com millorar el comportament energètic del meu edifici?

Per millorar el comportament energètic d'un edifici s'han d'aprofitar al màxim les condicions climàtiques del seu entorn i cal disposar d'unes instal·lacions que facin un ús eficient de l'energia. Es tracta de realitzar una actuació combinada de sistemes d'aïllament actius i passius:

Sistemes d'aïllament actius

 • Aigua calenta sanitària amb bomba de calor.
 • Bombes de calor per a la climatització d'habitatges.
 • Calderes.
 • Estalvi d'energia en il·luminació.
 • Ascensors eficients.

Sistemes d'aïllament passius

 • Aïllament de cobertes.
 • Estanqueïtat i eliminació de ponts tèrmics.
 • Aïllament de tancaments.
 • Fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles, de baixa emissivitat i control solar (reducció de la transmitància tèrmica).
 • Sistemes SATE i sistemes d’injectats en cambres d'aire.

Què són els sistemes SATE?

Els sistemes SATE (Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior) consisteixen en un conjunt de solucions constructives per aportar l’aïllament necessari als habitatges per l'exterior, a manera d'envoltant tèrmica.

Amb els sistemes SATE es revesteix i aïlla l'exterior de l'edifici adaptant les seves geometries, fins i tot les més complexes, sense discontinuïtat. Així resolen fàcilment la majoria dels ponts tèrmics de l'edifici.

Aprofitar un rentat de cara de l'edifici o qualsevol altra millora a la façana suposa la millor ocasió per aïllar l'edifici amb els sistemes SATE.

Sistema bàsic SATE:

Beneficis dels sistemes SATE:

 • Reduir la factura energètica. Estalviar en les factures de llum i gas.
 • Amortitzar la inversió en 5-10 anys.
 • Millorar el confort tèrmic interior.
 • Reduir els nivells de pèrdua de calor en un 50-70%.
 • Reduir la condensació.
 • Mantenir l'habitatge més càlid a l'hivern i més fresc a l'estiu.
 • Reduir les emissions de CO2.
 • Revaloritzar l'immoble al millorar la classificació energètica.
 • Millorar el comportament acústic de l'edifici.
 • Rehabilitació perdurable en el temps, tenint una vida útil de més de 20-30 anys.
 • Eliminar els problemes d'humitats per condensació.

Què són els sistemes d’injectats en cambres d'aire?

Els sistemes d’injectats en cambres d'aire consisteixen en injectar l'aïllament tèrmic adequat a les cambres d'aire existents a la façana formant una capa homogènia que millora notablement l'aïllament tèrmic i acústic.

Es tracta d'una actuació que no necessita obres i es pot realitzar tant des de l'interior com l'exterior de l'edifici. Amb l'aïllament injectat en cambres d'aire s'aconsegueix estalviar fins al 50% de la despesa energètica.

Existeix una extensa gamma d'aïllants tèrmics, depenent de les necessitats específiques de cada habitatge:

 • Injectat de cel·lulosa.
 • Injectat de perles de poliestirè.
 • Injectat de llana mineral (de roca o de vidre).
 • Injectat de suro.
 • Injectat de poliuretà.

Beneficis dels sistemes d’injectats en cambres d'aire:

 • Els mateixos que en els sistemes SATE (veure més amunt).

Què són els sistemes d'aïllament tèrmic per l'interior?

Els Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Interior consisteixen en l'aplicació d'un aïllant tèrmic per l'interior de l'edifici, revestint-lo amb poliestirè expandit, llanes minerals, revestiments a base de placa de guix laminat, maó, etc. Aquests sistemes s'acostumen a utilitzar aprofitant rehabilitacions interiors, o quan no es vol modificar l'aspecte exterior de l'edifici, com en el cas de rehabilitació d'edificis històrics.

 

Beneficis dels sistemes d'aïllament tèrmic per l'interior

 • Els mateixos que en els sistemes SATE (veure més amunt).
 • Precisen un mínim manteniment.
 • Per a la seva instal·lació no cal bastida.
 • Adequat per a edificis de patrimoni històric.

Què és un Sistema amb Façana Ventilada?

La façana ventilada és un sistema mecanitzat a base d'una subestructura metàl·lica més aplacats, que permet la fixació d'un revestiment (no estanc) independent al full de tancament. La separació del revestiment respecte al tancament permet allotjar una capa aïllant, ja sigui EPS, XPS, llana de roca, suro o altres, i admet la lliure circulació d'aire per la seva càmbra, amb els avantatges que això suposa en termes d'estalvi energètic.

És un sistema constructiu que admet la col·locació de diversos materials de revestiment, com ara la pedra natural, porcel·lànics, GRC, formigó polímer, laminats d'alta pressió, panells composite d'alumini, etc.

Beneficis d'un sistema de façana ventilada

 • Els mateixos que en els sistemes SATE (veure més amunt).
 • S'eliminen els ponts tèrmics.
 • Mínim manteniment.
 • No redueix espai útil.
 • Millora d'aïllament acústic.

Per què la Rehabilitació Energètica?

El parc edificatori existent al nostre país té més de 23 milions d'habitatges que estan consumint energia innecessàriament, ja que són susceptibles d'un aïllament tèrmic.

La Rehabilitació Energètica d'edificis existents permet estalviar energia i emissions de CO2, i pretén optimitzar l'eficiència dels sistemes de calefacció, il·luminació i aigua calenta dels edificis, els principals consumidors energètics dels habitatges del nostre país.

Estalvi en les factures i augment del valor de l'habitatge

Amb la Rehabilitació Energètica les factures d'electricitat i calefacció disminueixen i generen estalvi des del primer dia perquè una vegada acabada la rehabilitació ja es comença a disminuir el cost energètic.

A més, realitzar una Rehabilitació Energètica permet obtenir una alta qualificació oficial en el Certificat Energètic de l’Habitatge o edifici, cosa que suposa un reconeixement i un valor afegit per a l'habitatge i els seus propietaris o usuaris.

Eficiència energètica per a l'any 2020

L'any 2020 s'haurà de complir la normativa acordada per la Directiva Europea d'Eficiència Energètica coneguda com estratègia Objectiu Europa 20-20-20, l'objectiu de la qual és:

 • Els mateixos que en els sistemes SATE (veure més amunt).
 • S'eliminen els ponts tèrmics.
 • Mínim manteniment.
 • No redueix espai útil.
 • Millora d'aïllament acústic.
 • Augmentar en un 20% l'ús d'energies renovables.
 • Disminuir en un 20% les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera.
 • Reduir en un 20% el consum energètic.