Ajuts a la rehabilitació

Subvencions 2018 per la rehabilitació!

Informa't sobre les convocatòries que estan obertes per aquest 2018!

Límit: fins que s'esgotin les subvencions de 14,3 M€ a Barcelona,
5 M€ a l'Àrea Metropolitana i 8,8 M€ a la resta de Catalunya.
 
Som experts en subvencions, et podem ajudar.
 
 
 

SUBVENCIONS DEL CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

 

Convocatòria d'ajuts per a edificis d'habitatges de la ciutat de Barcelona

El 14 de juny de 2018 s’ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts adreçada a comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existents d’edificis a la ciutat de Barcelona. 
 
La dotació econòmica inicial d’aquests ajuts és de 14.395.000 €.
 

Rehabilitar els edificis, un bé per a tothom

Un manteniment deficient dels edificis es tradueix en un deteriorament de l’espai públic i de les condicions de vida dels veïns i veïnes. Per això, l’Ajuntament de Barcelona ofereix una línia d’ajuts per promoure la rehabilitació dels elements comuns dels edificis.
 
Aquestes subvencions serveixen per fer front a la reparació de patologies estructurals dels edificis, a obres de millora d’elements comuns com façanes, patis o escales, a mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i a actuacions de millora de l’eficiència energètica, entre d’altres.
 
Per tal d’evitar que aquestes millores es tradueixin en l’expulsió del veïnat del barri per l’augment dels preus del lloguer, l’Ajuntament de Barcelona ha pres diverses mesures.
 
Així, en el cas dels edificis que incloguin habitatges llogats, només podran rebre subvencions els immobles amb un preu del lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que disposin d’un contracte de lloguer de cinc anys de duració com a mínim.
 
En el cas dels edificis que incloguin habitatges buits i les propietats verticals (és a dir, a les finques destinades sencerament al lloguer que són propietat d’una o vàries persones), només rebran els ajuts si inclouen aquests pisos a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. A banda d’això, es denegarà la subvenció als habitatges d’ús turístic.
 
Mitjançant totes aquestes mesures, l’Ajuntament de Barcelona vol fomentar la rehabilitació alhora que defensa el dret a l’habitatge de les persones llogateres.
 

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria s’obre el 15 de juny i finalitza el 30 de novembre del 2018. Els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.
 
La sol·licitud de la subvenció es presentarà juntament amb la comunicació de l’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ emès pel Consorci.
 
El comunicat de final d’obres s’haurà de presentar en el termini de trenta dies comptats a partir de la data en què es certifiqui l'acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l'acabament de les obres.
 

Qui pot sol·licitar els ajuts?

 • El president/a de la comunitat de propietaris/es
 • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici
Queden exclosos de la subvenció:
 • Els habitatges d’ús turístic.
 

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l’any 1993, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat o per a actuacions d’eficiència energètica.

El 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) ha d’estar destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al percentatge esmentat, únicament es podran acollir als ajuts en la part proporcional de subvenció en funció de la superfície.

Els edificis d’habitatges buits i les propietats verticals es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats els immobles, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys.

En el cas d’edificis que incloguin pisos llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. Si escau, els propietaris hauran d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra i aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer sense cap increment de la renda.
 • Només se subvencionaran els habitatges que acreditin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Quan es tracti de propietats horitzontals, en el supòsits previstos als apartats anteriors, la reducció de la subvenció s’aplicarà d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent als habitatges afectats, segons consti en l’escriptura o segons el percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat.

 

Quins són els programes i les subvencions?

Patologies estructurals

Ajuts per millorar qualsevol malmesa de l’edifici que pugui afectar la seva solidesa i seguretat, amb obres de substitució i de reforç.
 
La subvenció serà del 35% del pressupost protegible. S’aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges.
 
Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció serà del 50% del pressupost protegible. S’aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges.
 

Obres no estructurals

Façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls.
 

Accessibilitat

Instal·lació d’ascensors: la subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €. En el cas d’ascensors exteriors aquest topall s’incrementarà en 20.000 €.
 
Supressió de barreres arquitectòniques: la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €.
 

Obres d’instal·lació

Eliminació de tots els elements amb materials obsolets o en mal estat de l’antiga instal·lació que presentin un risc per a les persones o els edificis, o que no s’adaptin a la normativa vigent.
 
Instal·lacions generals comunes: xarxes d’aigua, sanejament, electricitat o gas, unificació de les antenes de televisió, reordenació dels aparells d’aire condicionat i instal·lacions contra incendis. En aquests casos, la subvenció serà del 20% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €, ampliable en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.
 
Retirada d’elements obsolets de fibrociment: la subvenció serà del 25% amb un topall de 30.000 € per la retirada de qualsevol element de fibrociment que no impliqui una reposició de l’element. En el cas que la retirada de l’element n’impliqui la reposició amb materials adequats, l’actuació de retirada s’integrarà en el programa que correspongui ('Actuacions passives d’estalvi energètic i sostenibilitat', 'Cobertes verdes' o 'Instal·lacions generals comunes').
 
Aigua directa: la subvenció serà del 40% del pressupost protegible, amb un topall de 30.000 € ampliables en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.
 

Estalvi energètic i sostenibilitat

Actuacions passives que impliquin una actuació de millora energètica global a patis, façanes, cobertes i mitgeres: per a totes les actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global que actuï sobre tot l’envoltant de l’edifici, en els termes previstos en les especificacions tècniques, la subvenció màxima serà del 40% del pressupost protegible. En cas que només es facin actuacions parcials, la subvenció serà del 25%.
 
Actuacions actives que impliquin la reducció de consum energètic mitjançant la producció d’energia amb fonts renovables: la subvenció serà del 50% amb un topall de 3.500 € per habitatge.
 
Cobertes verdes: la subvenció serà del 40%, amb un topall de 30.000 €.
 
 

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).
 
Lliurant la documentació:
 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris
 
Més informació al web de l'Ajuntament de Barcelona


 

SUBVENCIONS DEL CONSORCI METROPOLITÀ DE L'HABITATGE 

 

Hi ha ajudes a la rehabilitació pels edificis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

En data 22 d'octubre de 2018 s'han publicat al BOPB les Bases reguladores que regiran les futures convocatòries d'ajuts a la rehabilitació residencial per als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat). La Convocatòria 2018 d’ajuts per a actuacions de CONSERVACIÓ en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l’Àrea Metropolitana de Barcelona té una dotació de 5 M€.

 

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

El termini de presentació de les sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat, previ a la sol·licitud d'ajudes,s'obre el 5 de desembre de 2018, i finalitza el 28 de febrer de el 2019, tot i que es podrà tancar l'admissió de sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat en una data anterior si s'ha esgotat la dotació pressupostària.

Així mateix, el termini de presentació de les sol·licituds d'ajuts s'obre el 10 de desembre de 2018 i finalitza el 29 de març de 2019. Per presentar la sol·licitud d'ajuts és indispensable haver obtingut prèviament l'Informe d'Idoneïtat.

 

A qui s’adreça?

Està adreçada a propietaris, llogaters, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i a propietaris únics d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

 

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Es consideren subvencionables les actuacions de conservació que es duguin a terme en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en edificis unifamiliars, per reparar les deficiències següents:

 • Les relatives a l'estat de conservació de fonaments, estructura horitzontal i vertical, incloent els cants de balcons i voladissos, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici.
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent els treballs de desamiantat, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l'element a rehabilitar que conforma la envolvent de l'edifici amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i / o acústic amb la finalitat de garantir l'estanquitat, l'aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Aquestes actuacions en l'envoltant (part massissa i / o obertures) es poden fer mitjançant intervencions parcials o totals.

Aquestes actuacions han de complir obligatòriament el CTE, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica) i dels paràmetres exigits de transmitància tèrmica màxima i permeabilitat de l'aire dels elements de l'envoltant tèrmica.

 

Requisits generals

Podran acollir-se als ajuts previstos en aquestes bases aquells edificis de tipologia residencial, que compleixin els següents requisits:
 • Estar finalitzats abans de 1996.
 • Per a actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, els edificis han d’haver estat finalitzats abans de 2007
 • Per a actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, no es requereix el requisit d’antiguitat.
 • Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors, ha d’estar destinada a habitatge.
 • Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment

 

Protocol de tramitació

Cal sol·licitar telemàticament l’Informe d’Idoneïtat. Una vegada obtingut aquest Informe es podran sol·licitar els ajuts.
La documentació mínima a aportar per obtenir un Informe d’Idoneïtat, a manca de la que demani la convocatòria concreta, és la següent:
 
 • Certificat de l’acord de la comunitat o comunitats de propietaris
 • Projecte de les obres a realitzar
 • Pressupost desglossat de les obres a realitzar
 • Acreditació de l’autorització municipal d’obres o sol·licitud d’aquesta
 • Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE): Informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) i Certificat d’eficiència energètica (CEE)

 

Per consultar l’actualitat d’aquests ajuts es pot visitar la web del cmh.cat.

 


 

SUBVENCIONS DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 

 

 
 

Nova convocatòria per subvencionar obres de rehabilitació d'edificis residencials a Catalunya

 • Compta amb una dotació inicial de 8,8 milions d'euros, ampliables en funció de les sol·licituds i la disponibilitat pressupostària.
 • Se subvencionen les obres que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomentin la conservació i millora de la seguretat i l’accessibilitat. Aquest any es poden beneficiar de l’ajut, a banda de les comunitats de propietaris, persones propietàries, les societats cooperatives, les empreses constructores i les empreses de serveis energètics.
 • No es requereix cap antiguitat especial de l’edifici per a subvencionar les obres que millorin la seguretat i l’accessibilitat 

 

A qui va dirigit? 

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges i  les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis.  Com a novetat, aquest any també hi poden accedir les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i les empreses de serveis energètics per a les actuacions per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
 
Per poder accedir a l’ajut, els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i  prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Aquest informe s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici en un màxim de quatre mesos des de la seva emissió i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.
 
Resten exclosos d’aquesta convocatòria la ciutat de Barcelona i els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries de subvenció dels respectius consorcis d’habitatge.
 

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

El termini per formular les sol·licituds s’inicia el 26 de juny i finalitzarà el 31 de juliol de 2018.
 

Millores en la sostenibilitat i l'eficiència energètica dels edificis 

La tipologia d’ajuts subvencionables en la convocatòria 2018 inclou els destinats a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; els destinats a la conservació i els destinats a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
 
Són subvencionables com a millores d’eficiència energètica i sostenibilitat les següents actuacions:
 
 • Les que  milloren l’envolupant tèrmica de l’edifici.
 • La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària(ACS).
 • La instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables (energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia).
 • La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació, de l’edifici o de la parcel·la.
 • La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua.
 • La millora o condicionament d’instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics.
 • Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció al soroll.
 • Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions comunes dels edificis o urbanitzacions, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l’adequació de zones i instal·lacions d’aparcaments de bicicletes.
 • Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
 • La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials.
 
Són subvencionables com a ajuts a la conservació les actuacions següents:
 
 • Les obres de conservació relatives als fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.
 • Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element a rehabilitar que conforma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanqueïtat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
 
Són subvencionables com a ajuts per millorar la seguretat i l’accessibilitat les següents obres:
 
 • La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
 • La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
 • La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.
 • La instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
 • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat.
 
Enguany, per aquesta tipologia d’ajuts no és requisit imprescindible que l’edifici tingui cap antiguitat.

 

Fins a 14.000 euros per habitatge

Si les actuacions que es fan són per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat  poden rebre un  40% del pressupost protegible, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
 
Les actuacions de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions poden rebre un 40% de subvenció del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
 
Les actuacions de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres rebran un  30% del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
 
Les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i per  a l’accessibilitat també rebran el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge.
 
Les obres dins un mateix habitatge poden incloure diversos tipus d’actuació i els ajuts poden arribar a sumar fins a 14.000 euros.
 
Els interessats a optar a alguna d’aquestes subvencions han de presentar la seva sol·licitud en algun dels 69 punts d’atenció distribuïts per tota Catalunya: 33 a la demarcació de Barcelona; 9 al Camp de Tarragona; 5 a les Terres de l’Ebre; 14 a les comarques de Girona, i 8 a Lleida. 
 
 

Per a més informació, podeu visitar la web de la Generalitat de Catalunya.