Ajuts a la rehabilitació

S'amplien les subvencions 2017!

Des d'octubre 2017, més ajuts per rehabilitar el teu edifici a Barcelona.
Límit: fins que s'esgoti l'ampliació de subvenció de 20,1 M€.

Som experts en subvencions, et podem ajudar.

 

Subvencions del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

 

 

 

Novetats tardor 2017: ampliació de la convocatòria!

 
El Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha fet pública en el BOPB del 9 d'octubre 2017 una ampliació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la Rehabilitació a la ciutat de Barcelona per al 2017 . 
 
Els principals canvis que afecten a les subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017 són:
 
-S’amplia l’import de la convocatòria en 20.107.140,68 €.
 
La major part d’aquests diners es destinen als ajuts generals, però hi ha uns imports que es reserven exclusivament per a millores d’edificis situats als barris de Bon Pastor Baró del Viver, la Vinya-Can Clos-Plus Ultra i el Raval Sud.
 
-S’augmenten els percentatges de subvenció en determinats barris:
 
 · Ciutat Meridiana: subvenció del 75% del pressupost per a actuacions d’instal·lació d’ascensors
 · Bon Pastor Baró del Viver i Raval Sud: subvenció del 50% del pressupost per a actuacions en elements comuns
 · La Vinya-Can Clos-Plus Ultra: subvenció del 75% del pressupost per a actuacions en elements comuns
 
-S’estableix que, en el cas d’actuacions superiors a 50.000 euros, caldrà acreditar haver sol·licitat tres pressupostos.
 
 
La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l'Habitatge de Barcelona s'impulsa una nova convocatòria d'Ajuts a la Rehabilitació per garantir un habitatge digne a tota la ciutadania.  
 
Els ajuts a la rehabilitació serveixen per impulsar l’accessibilitat i habitabilitat dels habitatges. Entre els àmbits de millora inclosos en la convocatòria d'enguany, es preveuen actuacions per millorar les condicions tèrmiques i l’aïllament acústic dels pisos, per garantir que disposin d’instal·lacions adients i lliures de materials contaminants.
 
El manteniment deficient dels habitatges afecta negativament la salut dels veïns i veïnes, i contribueix al deteriorament dels edificis, fet que provoca la pèrdua de qualitat de l’espai públic i, per tant, de qualitat de vida de la comunitat.
 
Els ajuts a la rehabilitació de 2017 s’emmarquen en les polítiques de rehabilitació del govern municipal, definides al Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, que busquen incrementar el nombre d’habitatges de lloguer assequible disponibles a la ciutat i incorporen barems socials en la sol·licitud d’ajuts i subvencions per a obres en l’interior de pisos.
 
Aquest 2017 la primera convocatòria d’ajuts va ser aprovada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb un pressupost de 12 milions d’euros. Aquests primers ajuts van sortir amb un pressupost inicial de 12 milions d’euros, i després s'ha incrementat la dotació total fins als 46,6 previstos. En total, l’Ajuntament n'aportava 25,8, la Generalitat de Catalunya 5, i els 15,6 milions restants corresponien a romanents de 2016. 
 

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.
 
En rehabilitacions d'interiors d'habitatges ho pot sol·licitar el propietari o el llogater amb autorització del propietari.
 
A les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés. Només per a professionals, a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
 

Quin és el termini?

La nova línia de subvencions podrà sol·licitar-se del 24 de març fins al 31 de desembre de 2017.

Quines condicions cal complir?

 • Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a l’habitatge i edificats abans de l’any 1991, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat i per a actuacions d’eficiència energètica.
 • Cal disposar de l’acord de la comunitat de propietaris en cas d’obres en edificis.
 • Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial, que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o la llicència d’obres. Els treballs han de començar en un termini màxim de tres mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Els programes i les subvencions

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin els habitatges i/o els edificis com per exemple:

Rehabilitació a l'interior dels pisos

 • Obres per assolir l’habitabilitat.
 • Obres d’accessibilitat.
 • Obres millorar l’estalvi energètic.
 • Obres vinculades a la eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona.
Les ajudes per a obres s’adrecen a habitatges que es destinen a residència habitual i que estan habitats. Aquestes subvencions permeten millorar l’accessibilitat, fer actuacions d’aïllament acústic i millorar la qualitat i el confort de l’aire interior, a banda d’altres actuacions destinades a eliminar materials nocius per a la salut.
 
En el cas dels pisos buits, només podran accedir a les ajudes els propietaris que després de les reformes els incorporin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona. Les persones propietàries de pisos inclosos a la Borsa podran rebre fins a 20.000 euros de subvenció directa per fer reformes i millores.
 
Els propietaris de pisos llogats que vulguin rebre aquestes ajudes s’han de comprometre a mantenir els llogaters en les mateixes condicions.

 

Eficiència energètica i rehabilitació estructural

 • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici.
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
 • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
 • Aigua directa sanitària.
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
Les actuacions per fomentar l’eficiència energètica prenen protagonisme: la convocatòria d’aquest any incorpora l’obligatorietat d’aplicar mesures d’estalvi energètic en les rehabilitacions d’habitatges que reben subvencions. En aquest sentit, l’objectiu és assolir l’autosuficiència energètica per reduir el consum energètic dels edificis, atacar situacions de pobresa habitacional i reduir la dependència energètica.
 
En concret, la convocatòria d’aquest any incorpora com a novetat l’obligatorietat d’aplicar mesures d’estalvi energètic en les rehabilitacions dels habitatges que reben subvencions. I, pel que fa a actuacions de generació d’energia, s’incrementa el percentatge de subvenció de les obres destinades a reduir el consum energètic de les finques, fins al 60% del cost de l’obra. Aquestes ajudes tenen un topall de 60.000 euros.
 
Per altra banda, totes aquelles obres que es realitzen per millorar el comportament energètic de la pell de l’edifici rebran una subvenció del 50% amb un topall de 60.000 euros, quan siguin intervencions sobre tot l’edifici. En cas d’actuacions parcials, la subvenció cobrirà el 35% de les obres amb un topall de 30.000 euros.
 

Rehabilitació estructural d’edificis

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 que ha aprovat el Consorci preveu subvencions per abordar obres que resolguin patologies estructurals d’edificis d’habitatges. Aquestes subvencions cobreixen el 50% del cost de les obres. També es pot accedir a ajuts per a obres que resolguin altres problemes que no tenen un caràcter estructural, com són les millores a les façanes, amb ajudes que poden cobrir el 25% del cost de les obres amb un topall de 30.000 euros. Les obres per millores en l’accessibilitat dels habitatges, amb la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors també estan previstes en aquesta convocatòria.
 
La instal·lació d’ascensors se subvenciona amb el 50% del cost de les obres, amb un topall de 60.000 euros, mentre que la supressió de barreres arquitectòniques se subvenciona amb el 25% del cost de les obres amb un topall de 30.000 euros. Altres obres no estructurals que reben subvencions de fins al 25% de les obres amb un topall de 30.000 euros són: instal·lacions, unificació d’antenes, reordenació d’aparells d’aire condicionat, o instal·lacions contra incendis. Pel que fa a les obres per retirar elements obsolets de fibrociment, la subvenció és del 35% i amb un topall de 30.000 euros.
 
Finalment, en el capítol d’instal·lacions d’aigua directa, que substitueixi els antics dipòsits, la subvenció de les obres cobreix el 50%, amb un topall de 60.000 euros.

 

Ajuts amb barem social

Els ajuts a la rehabilitació de 2017 mantenen els barems socials per afavorir l’accés a les unitats familiars amb rendes més baixes, per tal que puguin millorar les condicions d’habitabilitat del seu habitatge.
 
Totes les actuacions de rehabilitació s’incorporaran al programa de cohesió social, que implica que aquells propietaris amb ingressos inferiors a 2,33 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) podran accedir a un ajut que cobreixi el 100% del cost de les obres de rehabilitació.
 
Alhora, es continua oferint un programa d’ajuts adreçats a conjunts urbans específics. En concret, podran incrementar els percentatges de les prestacions les següents zones considerades d’interès especial:
 • Turó de la Peira
 • CanyellesSud-Oest del Besòs i Baró de Viver
 • Can Clos
 • Ciutat Meridiana
 • Ciutat Vella (finques incloses al Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon i Robador)
 • Illa Eficient (carrers Viladomat-Gran Via de les Corts Catalanes-Calàbria-Diputació)

Finalment, s’atorgaran subvencions per usar materials amb baixa petjada ecològica en les intervencions que es duguin a terme, i per a edificis catalogats.

 

Balanç dels ajuts 2016

El balanç de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de 2016 reflecteix que 12.337 famílies de 790 edificis es van veure beneficiades per les subvencions, que van suposar una inversió privada de 72 milions d’euros amb una aportació pública de 25,4.
 
 Per a més informació, podeu adreçar-vos a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona o consultar la web d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.
 
 


Subvencions del Consorci Metropolità de l'Habitatge

 

 

Hi ha ajudes a la rehabilitació per als edificis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

Per al 2016 el Consorci Metropolità de l'Habitatge va obrir nova convocatòria per oferir Ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
Aquests ajuts tenien l'objectiu de donar suport als propietaris i usuaris amb necessitat de dur a terme accions de rehabilitació als seus edificis i habitatges, mitjançant subvencions a fons perdut d'entre el 35% i el 50% del cost de les obres. La dotació econòmica per a la convocatòria d'ajuts 2016 era de 7.076.198,25 euros.
 
Amb data 24 d’octubre de 2016 es va tancar l’admissió de les sol.licituds d’informes d’idoneïtat per exhauriment de la dotació econòmica de la convocatòria d’ajuts per aquest any 2016, d’acord amb la Llei General de Subvencions i amb la mateixa convocatòria.
 
Els ajuts podien sol·licitar-se per dur a terme tot tipus d'accions, d'entre les quals destaquen:
 
 • Actuacions de conservació. Aquesta línia s'adreça a la reparació d'estructura, façanes, cobertes, mitgeres, adequació de les instal·lacions i altres elements comuns de l'edifici.
 • Actuacions de millora de la qualitat i la sostenibilitat. Tenen a veure amb les actuacions relatives a l'increment de l'eficiència energètica, com són la millora de l'aïllament tèrmic de l'edifici, la instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració, la producció d'aigua calenta sanitària o la instal·lació d'equips de generació amb energies renovables, entre altres.
 • Actuacions de millora de l'accessibilitat. Aquesta tercera línia fa referència a la instal·lació d'ascensors en edificis que no en tenen, així com a la supressió de barreres arquitectòniques.
 • Actuacions d'habitabilitat a l'interior dels habitatges. Es tracta d'actuacions a l'interior dels habitatges individuals, com per exemple el canvi de la banyera per un plat de dutxa, la substitució de la caldera, l'adequació de les instal·lacions o el canvi de finestres.

 

Quantia de les subvencions

 

En aquests moments encara no s'han fet públiques els ajuts a la rehabilitació per l'any 2017, només el Programa Accessibilitat 2017. Per consultar l’actualitat d’aquests ajuts es pot visitar la web del cmh.cat.

 Subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

 
Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat

A qui va dirigit?

Poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. 

També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les Administracions propietàries dels edificis d'habitatges.

Resten excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

També queden excloses d'aquesta convocatòria les actuacions que es duguin a terme en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci Metropolità de l'Habitatge. Podeu consultar aquí els municipis que en formen part.

Organisme responsable

Terminis

Des de 18.05.2017 fins al  31.07.2017

S’estableixen els següents terminis per a la presentació:

 • Per a les sol·licituds que no han iniciat les obres abans del 18 de maig de 2017 i només per les actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions que poden representar un risc per la seguretat de les persones o per la realització dels ajustos raonables  per una adequació efectiva  en matèria d’accessibilitat , quan a l’edifici hi resideixin  persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o mes grans de 65 anys, el termini de presentació s'inicia el 18 de maig de 2017 i finalitza el 31 de juliol de 2017.
 • Per les obres iniciades a partir de l’11 d’abril de 2013 i que no es trobin incloses en el punt anterior, el termini s’inicia el 18 de maig de 2017 i finalitza el 30 de juny de 2017.

 

Per a més informació, podeu visitar la web de la Generalitat de Catalunya.